Klauzula Informacyjna dla Podróżnych
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODRÓŻNYCH/KLIENTÓW

Biuro Podróży „Swobodne wycieczki” Elżbieta Słoboda, ul. Kolejowa 3, 38-700 Ustrzyki Dolne,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6891170332,
adres e-mail: ela@swobodnewycieczki.pl, tel. 513108175, wpisanym do rejestru organizatorów
turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackie pod numerem ewidencyjnym nr
298/19 od dnia 19 września 2019 r., będącym organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8
Ustawy, zwanym dalej Organizatorem, jest Administratorem Danych Osobowych
(Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej
Podróżnymi/Klientami.
Mając na względzie prawa Podróżnych/Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz
obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej
Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Organizator zobowiązuje się do
zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podróżnych/Klientów danych
osobowych. Wszyscy pracownicy Organizatora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
przetwarzania danych osobowych, a ponadto Organizator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia
oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych
osobowych. Wprowadzone przez Organizatora polityki oraz procedury zapewniają zgodność z
prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich
praw przysługujących Podróżnym/Klientom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w
razie konieczności Organizator współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora jako Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący
adres e-mail: ela@swobodnewycieczki.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora
wskazany w pkt. 1 powyżej.
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Dane osobowe Podróżnych/Klientów przetwarzane są przez Organizatora jako Administratora
Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego/Klienta (podjęcia
działań przez zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez
lub na rzecz Organizatora. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO Organizator
przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie
Podróżnego/Klienta lub do zawarcia umowy z Organizatorem.
Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt.
5 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Organizatora
wynika ze szczególnych przepisów prawa.
Źródłem przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą
tj. Podróżni/Klienci.
Dane osobowe Podróżnych/Klientów co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w
rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa
trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Organizator stosuje
zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
Organizator nie udostępnia danych osobowych Podróżnych/Klientów podmiotom trzecim, bez
wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane
dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i
administracji publicznej, z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.
Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane
na rzecz Organizatora jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Organizator
zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w
zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym. Dane osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim
podwykonawcom i podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy realizacji zawartych
umów i świadczeniu usług na rzecz Podróżnych/Klientów.
Organizator nie profiluje danych osobowych Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów
RODO.
Zgodnie z przepisami RODO każdy Podróżny/Klient, którego dane osobowe są przetwarzane
przez Organizatora, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do
informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich
danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest przez Organizatora bezpłatnie, a
za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO Organizator pobiera odpowiednią opłatę
administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia i doręczenia kopii,
b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa
w art. 16 RODO,
c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym
Podróżni/Klienci mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. umowa została w pełni
zrealizowana,
podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została
cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
Podróżny/Klient wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i jest przekonany, że Organizator nie
ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych
osobowych Podróżnego/Klienta,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub
bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wskazania
przez Podróżnego/Klienta podstawy swojego żądania,

konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa,
dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
społeczeństwa informacyjnego,
d) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Podróżny/Klient:
kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub
uważa, że Organizator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda
usunięcia sowich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze
poprzedzającej), lub
złożył sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed
sądem,
e) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, w tym prawo uzyskania swoich danych
w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych
danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy
podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób
automatyczny,
f) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
g) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli Podróżny/Klient uzna, że Organizator
przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza
uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony
danych osobowych.

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Organizator
zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Podróżni/Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego
uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności
wypowiedzi i informacji np. do zamieszczenia swojej opinii czy komentarza,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Organizatora z
obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z
obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa,
c) przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony
roszczeń.

Jeżeli Podróżny/Klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej,
powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
ela@swobodnewycieczki.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1
powyżej.
Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie
wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu
przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą (tj.
Podróżni/Klienci), oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.